SENKO studio

SENKO studio

SENKO studio - exhibitions programme:


Alt forladt

danish//

Senko Studio i Viborg åbner lørdag den 17. januar kl. 12 en installation af digter & billedkunstner Astrid Gjesing. Titlen er Alt forladt, hvilket også er overskriften på de øvrige to kunstprojekter som kunstneren skaber til maj og november i år. I Senko Studio har kunstneren arbejdet med det flertydige udsagn i en ny neoninstallation.

Mathias Kokholm, bachelor i Nordisk Sprog & Litteratur og Kunsthistorie, litteraturformidler og forlægger skriver: ”Om Astrid Gjesing er et skrivende menneske, der orienterer sig visuelt mellem sine ord, eller et visuelt menneske, hvor sprogets materialitet og væsen forplanter sig som en vægtig indvævning i billedet, kunne der reflekteres længe over. Selv præsenterer hun sig som digter og billedkunstner. Jeg foreslår ordkunstner, da hun er uden for kategori og samtidig i sin egen, hvor sproget gøres rummeligt og beboeligt med mange facetter og udtryk. Det giver ikke mening at betragte hendes værk som udtryk for to divergerende praksisformer, dertil er hånden for sikker og den intuitive handlen vokset ud af en mangfoldig resonanskasse med erfaringer og undersøgelser fra et sted mellem ord og billede.

Det bliver dog hurtigt klart, at når der i forbindelse med Gjesings kunst er tale om poesi eller skrift, må begrebet udvides, og læseroptikken ændres. Overskridelserne og tilføjelserne knopskyder sig langt ud over værk og kategori.

At Astrid Gjesings praksis falder mellem flere forskellige medier og udtryk, ses tydeligt ved et blik over værklisten, som ganske vist starter med en bog, men hurtigt bevæger sig hinsides bogsiden mod performance, billedkunst, installation og lydværk. Endvidere må det bemærkes, at det store billede tegner sig rhizomatisk. De enkelte værker placerer sig i en netværksstruktur i dialog med tidligere og kommende. Flere af værkerne konkretiseres over en årrække i forskellige situationer, tilføres nye elementer og vokser som punkter med tilføjelser og forgreninger.”

I forbindelse med udstillingen udgives en t-shirt med teksten. Denne kan købes gennem Senko Studio eller www.altforladt.dk. Installationen kan opleves alle dage fra kl. 7.00 – 24.00 til 15. februar 2009

Udstillingen er støttet af: Bendixen Neon, Kluntz og Kvindemuseet.

English//

On Saturday the 17th. Of January Senko Studio is having the opening of the installation “Alt forladt”. This is made by the poet & visual artist Astrid Gjesing (DK). The title is also the headline of her two other artworks which are taking place in May and in November 2009. At Senko Studio the artist has made a new poem in neon.

Mathias Kokholm, BA in Scandinavian Languages and Literature and Art History. Literature promoter and publisher writes: “Whether Astrid Gjesing is a writer who orients herself visually between her words, or a visual person for whom the material ness and nature of language is conveyed as a weighty interweaving in the image, is something that one could reflect upon for a long time. She presents herself as a poet and visual artist. I would suggest word-painter, as she is beyond categories and yet still in one of her very own, where language is rendered spacious and inhabitable with many facets and expressions. It makes no sense to regard her work as an expression of two divergent kinds of practice; the hand is much too steady and the intuitive action has grown from a varied resonance box with experiences and studies from somewhere between word and image.

However, it soon became clear that when speaking of poetry or writing in connection with Gjesing’s works, the concept must be expanded and the reader’s optics changes. The buds of transgressions and additions shoot far beyond work and category.

That Astrid Gjesing’s practice falls between several different media and expressions is clearly demonstrated by a glance at her list of works that indeed begins with a book but which soon moves beyond the written page to performance, pictorial art, installation and sound works. Furthermore, it must be noted that the larger picture appears rhizomatically. The individual works place themselves in a network structure in a dialogue with earlier and future works. Several of the works are concretized over a number of years in different situations, have new elements added and grow as points with additions and branching”.

In connection to the exhibition a t-shirt with the same text is published. Sold by Senko Studio or www.altforladt.dk. The installation is to be seen every day from 7.00 a.m. – 12.00 p.m. until the 15. Of February 2009

Sponsored by: Bendixen Neon, Kluntz and Women’s Museum in Denmark.

www.altforladt.dkundefined
pressrelease

Design by: james greenhow www.jamesgreenhow.co.uk
Flash by: robert haff www.rohaje.dk

You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH