SENKO studio

SENKO studio

SENKO studio - exhibitions programme:


Use and Reuse

DK TEKST//

På udstillingen Use & Reuse mødes værker af ti kunstnere, der arbejder med genbrug i deres kunstpraksis. Kunstværkerne er vokset frem af kasserede materialer og ting, der ellers opfattes som affald. Velkendte objekter er blevet omskabt til nye former og det efterladte har fået nyt liv. Fælles for kunstnerne er, at de genbruger og forvandler kulturelle produkter og deres betydninger.

I en tid præget af problematikker som global opvarmning, finanskrise og overforbrug, tilbyder kunstnernes praksis en alternativ produktionsform. Når kunstnerne genbruger tidligere anvendte materialer er de med til at recirkulere vores kulturs materielle produktion frem for at producere nyt. Affald genanvendes i en ny kontekst, hvilket modsvarer forbrugskulturens brug og smid væk.

Ved at genbruge ting og betydninger kommenterer og diskuterer værkerne deres samtid og de gældende produktions- og betydningsstrategier. Samtidig er humoren, finurligheden og de gode fortællinger på spil og værkerne ønsker ikke at moralisere, men at undersøge.

Udstillingen Use & Reuse ønsker at deltage i debatten om kunstens rolle i samfundet i dag. Kunstnerne indgår aktivt og kritisk i samfundet og deres værker kan ses som del af de aktuelle samfundsdebatter. I kunstskabelsen bruger kunstnerne deres egen kulturelle historie og kunstværket fremstår som en bearbejdelse af verden.

Alle kunstværker trækker på en kunst- og kulturhistorie. En historie, der genbruger dele af sig selv i udviklingen af kunstens stilarter. Kunsten genanvender sig selv og sine betydninger. Når kunstværket bygger videre på allerede eksisterende udtryk og former fungerer det som en proces, der bearbejder og omskaber det velkendte og får os til at se verden på ny.

I forbindelse med udstillingen vil der blive holdt foredrag og artist talk i galleriet søndag d. 4. oktober fra kl. 13 til 16.

Udstillingen er kurateret af Kirstine Schiess Højmose og Mette Kyhl Nielsen

Udstillingener støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Danske Initiativpuljer

UK TEXST//

Works created by ten artists, each working with recycling in his or her artistic practice, meet in the exhibition Use & Reuse. The art works are made of discarded materials and objects traditionally regarded as waste. Familiar objects are given new forms, thus revitalizing what has been left behind. Each of the ten artists reuses and transforms cultural products and their meanings.

In a time preoccupied with issues such as global warming, financial crisis and overconsumption, the artistic practice offers an alternative production form. By reusing materials, the artists help recycling the material production of our culture instead of creating new products. Here, waste is being reused in a new context, thereby equalling the wastefulness of consumer society.

By reusing objects and meanings, the works are a comment to and discussion of their age and the current production forms and semantic strategies. Moreover, the works are saturated with humour, artfulness and exciting narratives. The intention of the works is not to moralize but to examine.

Use & Reuse is a contribution tothe debate on the role of art in contemporary society. The artists take active and critical part in society and their works can be seen as contributions to current social debates. The artists use their own cultural story in the process of creating art, the art work presenting itself as a modelling of the world.

Each art work draws on a particular art and cultural history that reuses parts of itself in the development of art styles; art reuses itself and its meanings. An art work built on already existing expressions and forms functions as a process that model and transform the familiar, thereby making us see the world in a new light.

In connection with the exhibition, a discourse and artist talk will be held in the gallery on Sunday 4 October from 13 to 16.

The exhibition is curated by Kirstine Schiess Højmose and Mette Kyhl Nielsen.

Illustration: Karin Lindeskov (www.karinlindeskov.com)

Statens Kunstråds Billedkunstudvalg and Danske Initiativpuljer support the exhibitionundefined
pressrelease

Design by: james greenhow www.jamesgreenhow.co.uk
Flash by: robert haff www.rohaje.dk

You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH